Zadajte e-mailovú adresu pre váš účet, na ktorú dostanete e-mail s pokynmi na zmenu hesla.


Zabudnuté heslo.

Na Vašu e-mailovú adresu boli úspešne odoslané prihlasovacie údaje.

DOPRAVA ZDARMA. Objednajte a ušetrite.

Doprava ZDARMA pri nákupe nad 40 €.  Doprava iba 2 € pri nákupe minimálne 6 kusov vína (platí na ľubovoľný mix odrôd).


Výhodné poštovné. 
Objednajte a ušetríte.


Poštovné ZDARMA pri nákupe nad 40 €.  Poštovné iba 2 € pri nákupe minimálne 6 kusov vína (platí na ľubovoľný mix odrôd).

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Všeobecné ustanovenie

Tieto obchodné podmienky platia pri nákupe v internetovom obchode www.sidereo.sk, ktorého prevádzkovateľom je spoločnosť SIDEREO spol. s r. o., Vilová 17/2243, 851 02 Bratislava, IČO 35 858 443, zapísaná: Okr. súd Bratislava I, vl. číslo 28881/B, oddiel Sro, (ďalej len Spoločnosť).

Prevádzkovateľ je platcom DPH a všetky uvedené ceny sú s DPH.

Obchodné podmienky sú súčasťou uzavretej kúpnej zmluvy medzi predávajúcim na jednej strane a kupujúcim na strane druhej. Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, že je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené zmluvou alebo týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, zákonom č. 22/2004 Z. z., o elektronickom obchode, všetky v platnom znení. V prípade, že je zmluvnou stranou podnikateľ riadia sa vzťahy neupravené zmluvou alebo týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Zb. v platnom znení.

 

Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

Kupujúci si vyberie produkt na základe aktuálnej ponuky uverejnenej na internetovej stránke www.sidereo.sk, tento výber potvrdí kliknutím na tlačidlo „ Vložiť do košíka“ alebo tlačidla so symbolom nákupného košíka pri tovare sa položka tovaru pridá do nákupného košíka kupujúceho. Nákupný košík nakupujúceho je kedykoľvek počas vytvárania objednávky k dispozícii na nahliadnutie a zmeny v položkách objednávky. Po ukončení nakupovania zákazník klikne na ikonku košíka umiestnenú v pravom hornom rohu, skontroluje jeho obsah a vyplní ostatné informácie potrebné k úspešnému splneniu objednávky a objednávku odošle/potvrdí kliknutím na tlačidlo „Odoslať objendnávku“. Objednávky uskutočnené prostredníctvom internetového obchodu www.sidereo.sk sú záväzné. Odoslanímobjednávky kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil a súhlasí s týmito obchodnými podmienkami. Návrhom na uzatvorenie zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru na internetovej stránke www.sidereo.sk, zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim a prijatím objednávky predávajúcim. 

Registrácia zákazníka

Kupujúci má pri nákupe na výber – môže si nakúpiť bez registrácie alebo s registráciou. Registrácia je služba, ktorú Spoločnosť poskytuje ako bezplatnú online službu zákazníkom. Cieľom tejto služby je zjednodušiť budúce nákupy Kupujúceho. 

Ceny

Ceny jednotlivých produktov sú uvádzané vrátane dane z pridanej hodnoty (DPH) a všetkých ostatných daní. Všetky akciové ceny platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak. Konečná cena je uvádzaná v objednávkovom formulári tesne pred odoslaním objednávky, je uvedená vrátane DPH, poprípade všetkých ostatných daní a poplatkov (dobierka, balné, poštovné…), ktoré musí spotrebiteľ pre získanie výrobku alebo služby zaplatiť. Túto cenu nie je možné predávajúcim jednostranne meniť.

Platobné podmienky

Kupujúci si môže zvoliť spôsob platby, buď:

 • platba platobnou bránou (24pay)
 • priama platba na bankový účet – prevod alebo vklad na účet. Číslo účtu: SK87 7500 0000 0040 1187 3278
 • dobierkou (úhradou sprostredkovateľovi doručenia pri preberaní tovaru)

Dodacie podmienky

Tovar je doručovaný prostredníctvom spoločnosti SIDEREO spol. s r. o./ sprostredkovateľom doručenia (kuriér). Dodávky tovaru, budú realizované podľa prevádzkových možností predávajúceho, zvyčajne od 1 do 5 pracovných dní od potvrdenia objednávky. Vo výnimočných prípadoch môže predávajúci jednostranne predĺžiť dodaciu lehotu, a to aj opakovane. Predávajúci si vyhradzuje právo predĺžiť dodaciu lehotu v prípadoch vzniknutých vyššou mocou alebo v prípadoch, keď nie je možné z objektívnych príčin uskutočniť dodávku v obvyklej dodacej lehote. V prípade zmeny dodacej lehoty predávajúci informuje o tejto skutočnosti kupujúceho prostredníctvom elektronickej správy (e-mailu), SMS správy alebo telefonicky. Ak tovar skladom nie je, je označený lehotou, do kedy bude tovar expedovaný predávajúcim; alebo je označený pojmom „Vypredaný“, v tomto prípade je možné kontaktovať predávajúceho emailom alebo telefonicky a informovať sa o dostupnosti daného tovaru.

Cena za poštovné a balné je 4,0 EUR a cena za dobierku je 1,0 EUR, v prípade objednávky ktorej súhrnná cena za tovar je najmenej 40 EUR, nie je kupujúcemu účtované poštovné a balné – je zdarma. V prípade objednávky 6kusov fliaš je cena za poštovné a balné 2 EUR.

Cena za poštovné a balné môže byť zmenená v súvislosti s akciovými ponukami a vždy je uvedená Spoločnosťou pred zaplatením tovaru.

Prevzatie tovaru

Kupujúci spotrebiteľ bezodkladne po prevzatí vizuálne skontroluje akosť a množstvo produktu a v prípade nezrovnalostí kontaktuje obratom predávajúceho. V prípade, že je zásielka viditeľne poškodená už pri preberaní od dopravcu, kupujúci tovar neprevezme, spíše s prepravcom protokol a o tejto skutočnosti informuje predávajúceho za účelom dohodnutia ďalšieho postupu. Ak kupujúci neprevezme objednaný tovar bez riadneho odstúpenia od zmluvy alebo bez toho, aby bola zásielka poškodená a zároveň spísaný protokol s prepravcom, je povinný zaplatiť predávajúcemu náklady vzniknuté s vybavením objednávky a jeho odoslaním vo výške 15 EUR.

Kupujúci podnikateľ (v zmysle obchodného zákonníka) je povinný ihneď po prevzatí vizuálne skontrolovať kvalitu a množstvo produktu a v prípade, že sa nezhoduje s objednávkou, ihneď, najneskôr nasledujúci pracovný deň po doručení produktu, kontaktovať predávajúceho. Ak kupujúci tovar neprezrie alebo nezariadi, aby sa prezrel, môže uplatniť nároky z vád zistiteľných pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase prechodu nebezpečenstva škody na tovare. V prípade neprevzatia objednaných produktov kupujúcim podnikateľom (v zmysle obchodného zákonníka) na adrese určenej kupujúcim bez predchádzajúcej dohody s predávajúcim o zrušení zmluvy, resp. stornovaní objednávky, vzniká predávajúcemu nárok na náhradu nákladov súvisiacich s odoslaním objednaných produktov vo výške 20 EUR (vrátane 20% DPH). Toto nemá vplyv na nárok na náhradu škody.

Práva a povinnosti zmluvných strán

Kupujúci je povinný:

 • prevziať objednaný tovar,
 • zaplatiť za tovar dohodnutú odplatu predávajúcemu,
 • prekontrolovať neporušenosť obalu resp. aj samotný tovar pri jeho preberaní.

Predávajúci je povinný:

 1. dodať zákazníkovi tovar v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene
 2. dodať zákazníkovi všetky dokumenty k tovaru (spolu s tovarom alebo dodatočne)

Zrušenie objednávky

Kupujúci  – súkromná osoba (v zmysle občianskeho zákonníka), máte v súlade s § 53 a § 54 obč. z. možnosť odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. V tom prípade je potrebne písomne uviesť, že žiadate o odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla Vášho účtu pre vrátenie peňazí a dokladu, ktorý preukazuje, že tovar bol kúpený na našom e-shope. V prípade, že kupujúci tovar prevzal, musí ho zaslať spolu s dokladom o nadobudnutí na vlastné náklady na poštovú adresu Spoločnosti. Tovar musí  byť kompletný, bez poškodení , v stave, v akom ho kupujúci prevzal pri dodávke s priloženým dokladom o kúpe.

Kupujúci podnikateľ môže zrušiť objednávku do 12 hodín od jej odoslania zo strany kupujúceho podnikateľa bez akejkoľvek sankcie, neskorším zrušením potvrdenej objednávky vzniká predávajúcemu voči kupujúcemu podnikateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 20 EUR (vrátane 20% DPH).

Záruka, záručný list

Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.

V prípade, že je predmetom predaja víno, je záručná doba 24 mesiacov pri dodržaní skladovacích podmienok, ktoré určuje zákon č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve v znení neskorších predpisov, t. j. musí sa skladovať a prepravovať tak, aby bolo zabezpečené zachovanie jeho kvality a zdravotnej neškodnosti.

Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe.

Záručný list obsahuje označenie predávajúceho (meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov predávajúceho, jeho sídlo alebo miesto podnikania), obsah záruky, jej rozsah a podmienky, dĺžku záručnej doby a údaje potrebné na uplatnenie záruky. Ak záručný list neobsahuje všetky náležitosti, nespôsobuje to neplatnosť záruky.

Vyhlásením v záručnom liste vydanom kupujúcemu alebo v reklame môže predávajúci poskytnúť záruku presahujúcu rozsah zákonnej záruky, podmienky a rozsah tejto záruky určí predávajúci v záručnom liste.

Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie, mechanické poškodenie apod.

Práva a povinnosti predávajúceho plynúce zo záruky a záručná doba voči osobám, ktoré nie sú spotrebiteľmi v zmysle platnej legislatívy, sa riadia zákonom č. 513/1991 Zb. obchodný zákonník v platnom znení.

Reklamácia a jej uplatnenie

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Pri uplatnení reklamácie kupujúci tovar zašle zabalený do obalu vyhovujúceho preprave spolu s popisom vady a kópiou dokladu o kúpe (prípadne záručným listom, ak bol vydaný) na adresu Spoločnosti.

O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky a  zároveň mu bude doručený prostredníctvom e-mailu, resp. spolu s  reklamovaným tovarom reklamačný protokol. Tovar zaslaný na dobierku predávajúci nepreberá. Odporúča sa tovar poistiť. Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práv zo zodpovednosti za vady. V prípade oprávnenej reklamácie má zákazník právo na náhradu poštovného v nutnej výške. V prípade neoprávnenej reklamácie nemá spotrebiteľ nárok na náhradu svojich nákladov spojených s vybavením reklamácie a súčasne ani predajca nemá nárok na náhradu nákladov, ktoré vznikli na jeho strane (pokiaľ sa zo strany spotrebiteľa nejednalo napr. o opakovanú bezdôvodnú reklamáciu, o ktorej je možné sa domnievať, že sa z jeho strany jednalo o zneužitie práv).

Odstúpenie od zmluvy

Kupujúci – súkromná osoba (v zmysle občianskeho zákonníka), je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby. Lehota na odstúpenie je zachovaná, ak je prejav vôle spotrebiteľa na odstúpenie odoslaný (pošta, email, formulár apod.) predávajúcemu najneskôr posledný deň lehoty. Kúpna cena alebo jej časť bude zákazníkovi vyplatená v najkratšom možnom termíne, najneskôr však do 30 dní po vrátení tovaru.

Spoločné a záverečné ustanovenia

V zmysle zákona §2 zákona 219/1996 Z. z., o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb, je zakázané predávať alebo podávať alkoholické nápoje alebo inak umožňovať ich požívanie osobám mladším 18 rokov. Kupujúci spotrebiteľ prehlasuje, že nakupuje alkoholické nápoje v súlade s týmto zákonom a odoslaním objednávky potvrdzuje, že nie je mladší ako 18 rokov.

Na vzťahy neupravené týmito VOP sa vzťahujú príslušné ustanovenia:

 • zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov,
 • zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z.,
 • zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach www.sidereo.sk v deň odoslania objednávky kupujúcim, ktorý ich bezvýhradne prijíma.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu či doplnenie obchodných podmienok.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 01.05.2020.